ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ" ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ!!ΔΙΟΡΙΣΑΝ 475 ΝΕΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!!ΜΠΟΡΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ .ΜΠΟΡΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΑΛΛΑ "ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ" ΠΑΠΑΔΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ!!ΟΥΣΤ ΕΒΡΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ!! 475. Νεες θέσεις εφημερίων για το 2011imagesCAVTOUH2.jpg
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/86/οικ.16572 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έτους 2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/1532010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ.4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17122010) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/172011).
2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...» (ΦΕΚ 147/Α΄/2762011)
3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/132011 (ΦΕΚ 323/Β/1 32011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή των διοριστέων στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το έτος 2011 ως εξής:
1. Εξακόσιοι (600) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: α) Διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις μόνιμων Εκπαιδευτικών από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60% της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010). β) Εκατόν πενήντα (150) θέσεις μόνιμων Εκπαιδευτικών από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών Εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40% της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010). γ) Διακόσιες είκοσι επτά (227) θέσεις μόνιμων Εκπαιδευτικών από τις λοιπές κατηγορίες του άρθρου 9 του ν. 3848/2010.
2. Τετρακόσιοι (400) Εκπαιδευτικοί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Εκατό (100) κληρικοί στην Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και την Εκκλησία της Δωδεκανήσου. Η κατανομή των εξακοσίων εκπαιδευτικών της ανωτέρω υπό στοιχείο 1) περίπτωσης μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ  Read more: www.efimerios.gr: 475. Νεες θέσεις εφημερίων για το 2011 http://efimeriosgr.blogspot.com/2011/10/475-2011.html#ixzz1b7lxq0Ut

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου