ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ" ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

ΠΩΣ Η ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Κ. Ν. ΣΑΘΑ
ΙΕΡΑΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Τότε τινές τών μοναχών λέγω των ρακένδυτων έκ τών Βλατέων της μονής, έντος αύτοϋ οίκοϋντες, κατέγραψαν, έδήλωσαν άπαντα τω σουλτάνω, γράφουσι δέ και λέγουσιν · ώ κύριε σουλτάνε, ώς εϊ σοι έστι βουλητον άρξαι Θεσσαλονίκης, λαβείν και ταύτην και ήμας και πάντας τους έν πόλει τους ύδροχόους εκκοψον σωλήνας Χορτιάτου · δίψη πιεζόμενων δέ πάντων καί απορία, ακόντων τελεσθήσεται όπερ ποθείς γενέσθαι.
Ορος Χορτιάτης εστί δέ κείμενον υπέρ ταύτης, έξ ου τη πόλει άριστον ΰδωρ ηδύ εισρέει.
Σουλτάνος ουν άκηκοώς τοϋτο, ύπερησθείς τε επιχειρεί ώς έν ταύτφ τφ πράγματι και έργω, ώς την όδόν οί μοναχοί έδίδαξαν προς τοϋτον καί ταύτην έχειρώσατο ώς καλιάν στρουθίων,
ώς όρταλίχων φωλεόν άνευ μητρός μεινάντων,

ήτοι αγάπης καθαράς μή ούσης έν τοις ένδον.
Τότε τζαούσην φύλακα καθίστησι φυλάττειν
τους έν μονή μονάζοντας, προδώσαντας τήν πόλιν ·
Τζαούσης δέ την σήμερον αυτή μονή καλείται·
ίνα μηδεϊς έκ τοϋ στρατού τους μοναχούς ταράξη
όθεν καί άτελεΐς είσιν άχρι τοϋ νϋν έκ Τούρκων,
το έργον μνημονεύοντες τών μοναχών τών πάλαι.
ΣΕΛΙΣ 257

Κ. Ν. ΣΑΘΑ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ . ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 1872
©. ΤΟΜΟΣ Α'.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου