ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ" ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Σήμερα οι δήθεν αντίπαλοι των σιωνιστών υμνούν στους ναούς τής Ρωμιοσύνης την ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ


«Θαυμάστε» δειγματοληπτικά κείμενα από αυτά πού ψάλλουν οι ορθόδοξοι ιερείς στους χριστιανικούς ναούς ανήμερα τα Χριστούγεννα:
«Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον», αντίφωνον β΄.
«Δυνατόν εν τη γή έσται το σπέρμα αυτού», ομοίως.
«Είπεν ο Κύριος τω Κυρίω μου· Κάθου εκ δεξιών μου, έως άν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου», («προς Εβραίους επιστολή Παύλου», α΄ 13). Πρόκειται για λίαν εύγλωττη κι εξαιρετικά δημοφιλή στην Εκκλησία περικοπή, καθ΄ ότι επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας των Χριστουγέννων εν μέσω «αλληλούια» (=δόξα στο Γιαχβέ).


«Ράβδον δυνάμεως εξαποστελεί σοι Κύριος εκ Σιών», αντίφωνον γ΄.
«Και Ισραήλ εποίησεν ισχύν», Β΄ Αριθμών το ανάγνωσμα, 17-18.
«Αγαπά Κύριος τας πύλας Σιών», τροπάριον, ήχος πλ. β΄, στίχος α΄.
«Μήτηρ Σιών, ερεί άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσεν αυτήν ο Ύψιστος», τροπάριον, ήχος πλ. β΄, στίχος δ΄.
«Και ο ανιστάμενος άρχει εθνών», προφητείας Ησαΐου το ανάγνωσμα, κεφ. 11, 10.
«Ισραήλ τω ηγαπημένω υπ΄ αυτού», προφητείας Ιερεμίου το ανάγνωσμα, Βαρούχ 3, 36-38).
«Μη δώς ετέρω την δόξαν σου, και τα συμφέροντά σοι έθνει αλλοτρίω. Μακάριοι εσμέν Ισραήλ», προφητείας Ιερεμίου το ανάγνωσμα, Βαρούχ 4, 1-4.
«Ευφράνθητι Ιερουσαλήμ, και πανηγυρίσατε πάντες, οι αγαπώντες Σιών... Δια της Θεοτόκου· βρέφος γαρ τίκτεται», Ιωάννου Μοναχού, ήχος δ΄.
«Ισραήλ γαρ ο ποιμαίνων... Χριστός», ωδή γ΄, ειρμός.
«Σκύλα Βαβυλών τής Βασιλίδος Σιών, και δορύκτητον όλβον εδέξατο· θησαυρούς Χριστός, εν Σιών δε ταύτης», ωδή η΄, ειρμός.

1 σχόλιο: