ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ" ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Το Πρόσωπο του Άρρενος Σωβινιστή Βιβλικού/Χριστιανού Θεού.

Το Πρόσωπο του Άρρενος Σωβινιστή Βιβλικού/Χριστιανού Θεού.
Ας αναρωτηθούμε για ποιόν λόγο, οι σημερινές κοινωνίες υπό την επίδραση του Εβραϊσμού, του Χριστιανισμού, και του Μωαμεθανισμού, πάσχουν από άρρενα ΣΩΒΙΝΙΣΜΟ;
Αυτές οι κοινωνίες έχουν έναν κοινό παράγοντα, έχουνε τον ίδιο Θεό, έναν Θεό, ο οποίος είναι εκ φύσεως ΣΩΒΙΝΙΣΤΗΣ και αναποφεύκτως ΤΥΡΑΝΝΟΣ. Αυτό είναι ολοφάνερο από τά λόγια του Ιησού- του Υιού του προαναφερθέντος Θεού.
Λέγει, λοιπόν ο Ιησούς: Αποκάλυψη- Revelation 2:26,27 «To him who overcomes and does my will to the end, I will give authority over the nations. He will rule them with an iron scepter; he will dash them to pieces like pottery—just as I have received authority from my Father. »
« [Ο Ιησούς μιλάει] Εις εκείνον(τόν άνδρα) πού υπερβαίνει [υπερνικά πειρασμό] και κάνει μέχρι τέλους το θέλημά μου, θα του δώσω την εξουσία [όλων]των εθνών. Θα κυβερνήσει τους λαούς με σιδερένιο[ατσάλινο] σκήπτρο, θα τους συντρίψει με ορμή σε θρύψαλα ωσάν τά θρύψαλα αγγείου-έτσι ακριβώς όπως εγώ έλαβα την εξουσία από τον πατέρα μου[τον Θεό].»
Εδώ, ο Ιησούς χαλκεύει την ΤΥΡΑΝΝΑ όπως την παρέλαβε από τον Θεό πατέρα του, και όπως την παραδίδει ως εντολή στους Ιουδαίους άνδρες της εποχής του, να πράξουν.

Επίσης διαβάζουμε εις Ματθαίος- Matthew 5:17,18 ότι ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει με τά ίδια του τά λόγια ότι ήλθε να εκπληρώσει τους Νόμους του Εβραϊκού Θεού και τους Προφήτες της Ιουδαϊκής (Παλαιάς) Διαθήκης.
Ματθαίος- Matthew 5:17,18
“Think not that I come to destroy the law, or the prophets, I am not come to destroy but to fulfill. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished.”
«Μην νομίσετε ότι ήλθα να καταστρέψω[να αναιρέσω] τον νόμο[εννοεί την Αγία Γραφή], ή τους προφήτες[της Παλαιάς Διαθήκης], δεν ήλθα να τά καταστρέψω αλλά να τά εκπληρώσω[εννοεί εδώ ο Ιησούς, ότι ήλθε να εκπληρώσει τούς νόμους και τους προφήτες της Γραφής-Παλαιάς Διαθήκης]. Σας λέω αληθώς, μέχρι ότου ουρανός και γή να εξαφανισθούν, ούτε το παραμικρότερο γράμμα, ούτε η παραμικρότερη πενιά, θα εξαφανιστούν με οποιονδήποτε τρόπο από τον Νόμο[Γραφή της Παλαιάς Διαθήκης] μέχρις ότου όλα[τά παρευρισκόμενα στην Παλαιά Διαθήκη] να εκπληρωθούν.»

Και ο Παύλος, επίσης, μας βεβαιώνει εις τους Galatians 1:11,12 ότι αυτός και τά Ευαγγέλια αντιπροσωπεύουν τον Ιησού Χριστό.
Παύλος – Galatians 1:11,12

“I want you to know, brothers, that the gospel I preached is not something that man made up. I did not receive it from any man, nor was I taught it; rather, I received it by revelation from Jesus Christ.”
«Θέλω να γνωρίζετε, αδελφοί, ότι το ευαγγέλιο πού κηρύττω δεν είναι δημιούργημα ανθρώπου. Δεν το έλαβα από κάποιον άνθρωπο, ούτε μού το δίδαξε κανείς, αντιθέτως, το έλαβα ωσάν αποκάλυψη από τον Ιησού Χριστό.»

Από τά παραπάνω αναγνώσματα συμπεραίνουμε ότι η Νέα Διαθήκη αντιπροσωπεύει την Παλαιά Διαθήκη, και ο Ιησούς Χριστός αντιπροσωπεύει τον Εβραϊκό/Βιβλικό Λαό καί Νόμο.
Έχουμε πιά εδραιώσει το συμπέρασμα ότι, ο άνδρας, Ιουδαίος και Χριστιανός, καί Μωαμεθανός, πιστός στον Βιβλικό ΕβραιοΧριστιανό Θεό, είναι ΤΥΡΑΝΝΟΣ, παρόμοιος του Θεού αυτού.
Ας δούμε λοιπόν, μέσα στην Παλαιά και Νέα Διαθήκη, πώς επιβάλετε στην γυναίκα ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΣΩΒΙΝΙΣΤΗΣ!
_______Leviticus 27:6
«If it is a person between one month and five years, set the value of a male at five shekels of silver and that of a female at three shekels of silver.»
«Εάν είναι άτομο μεταξύ πέντε μηνών και πέντε χρονών, βάλε την αξία του άρρενος εις πέντε shekels ασημιού και την αξία για το θήλυ εις τρία shekels ασημιού.»

_____ Isaiah 13:15-16
«Whoever is captured will be thrust through; all who are caught will fall by the sword. Their infants will be dashed to pieces before their eyes; their houses will be looted and their wives ravished».
«οποιοσδήποτε συλλαμβάνετε θα τροπωθεί διαμέσου [εμπήγω, κατατροπώνω] , όλοι όσοι πιάνονται θα πέσουν με το σπαθί. Τά βρέφη τους θα συντρίβονται σε κομματάκια μπροστά στα μάτια τους, οι οικίες τους θα ληστεύονται, και οι γυναίκες τους θα βιάζονται».

________Hosea 13:16
«…, because they have rebelled against their God. They will fall by the sword; their little ones will be dashed to the ground, their pregnant women ripped open. »
«…επειδή επαναστατήσανε εναντίων του Θεού τους. Θα πεθάνουν με το σπαθί, τά μικρά τους(νήπια και παιδιά) θα συντριφτούν στο έδαφος, και οι έγκυες γυναίκες τους θα ξεσκισθούνε ανοιχτές.»

_________2 Kings 15:16
«At that time Menahem, starting out from Tirzah, attacked Tiphsah and everyone in the city and its vicinity, because they refused to open their gates. He sacked Tiphsah and ripped open all the pregnant women. »
«Εκείνη την εποχή ο Menahem, αρχίζοντας από την Tirzah, επιτέθηκε στην (πόλη) Tiphsah και εις τούς πάντες της πόλεως και των περιχώρων της, επειδή αρνήθηκαν να ανοίξουν τις πύλες της(δηλαδή, αρνήθηκαν να παραδοθούν). Αυτός(ο Menahem) λεηλάτησε την Tiphsah (πόλη) και ξέσκισε(τις κοιλιές) όλων των εγκύων γυναικών.»

__________Numbers 31:17
“And kill every woman who has slept with a man.”
Μιλάει ο Μωϋσής: «Και σκότωσε κάθε γυναίκα πού έχει κοιμηθεί(ξάπλωσε) με άνδρα.»

Ψαλμοί-Psalm 137:8-9
«O daughter of Babylon, who art to be destroyed; happy shall he be, that rewardeth thee as thou hast served us. Happy shall he be, that taketh and dasheth thy little ones against the stones. »
«Ω κόρη της Βαβυλώνας, πού πρόκειται να καταστραφείς, ευτυχής θα είναι εκείνος(ο άνδρας) πού θα σε ανταμείψει έτσι όπως μας σέρβιρες. Ευτυχής θα είναι εκείνος, πού παίρνει και συντρίβει τά μικρά σου(εννοεί τά βρέφη και τά παιδάκια) επάνω στα βράχια(πέτρες).»

__________Hosea 9:14
«Give them, O LORD — what will you give them? Give them wombs that miscarry and breasts that are dry. »
«Δώσε τους, Ω Κύριε-σαν τι να τους δώσεις; Δώσε τους μήτρες πού αποβάλλουν και στήθη πού είναι στεγνά(πού δεν παράγουν μητρικό γάλα).»

Παύλος – 1 Timothy 2:11-15
“A woman should learn [from men] in quietness and full submission. I do not permit a woman to teach or to have authority over a man; she must be silent. For Adam was formed first, then Eve. And Adam was not the one deceived; it was the woman who was deceived and became a sinner. But women will be saved through childbearing—if they continue in faith, love and holiness with propriety.”
«Η γυναίκα νά μαθαίνει (από τους άνδρες) σιωπηλή και με πλήρη υποταγή. Δεν επιτρέπω στην γυναίκα να διδάσκει ή να έχει εξουσία στον άνδρα, αυτή πρέπει να είναι σιωπηλή. Διότι ο Αδάμ δημιουργήθηκε πρώτος, και μετά η Εύα. Και ο Αδάμ δεν ήτανε αυτός πού εξαπατήθηκε, ήτανε η γυναίκα πού εξαπατήθηκε και έγινε αμαρτωλή. Αλλά η γυναίκες θα σωθούν(από την αμαρτία)μέσω τοκετού-εάν διατηρήσουν την πίστη τους, αγάπη, και αγιότητα με την αρμοδιότητα.»

Παύλος – 1 Corinthians 11:3
“I would have you know that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.”
«Να ξέρετε ότι η κεφαλή του κάθε ανδρός είναι ο Χριστός, και η κεφαλή κάθε γυναικός είναι ο άνδρας, και η κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός.»

Παύλος – 1 Corinthians 11:9-10
“For man did not come from woman, but woman from man; neither was man created for woman, but woman for man. For this reason, and because of the angels, the woman ought to have a sign of authority on her head.”
«Διότι ο άνδρας δεν γεννήθηκε από την γυναίκα, αλλά η γυναίκα(γεννήθηκε)από τον άνδρα, ούτε ο άνδρας δημιουργήθηκε για τήν γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άνδρα. Για αυτόν τον λόγο, και εξ ’αιτίας των αγγέλων, η γυναίκα πρέπει να έχει το σημάδι της εξουσίας πάνω από την κεφαλή της.»

Παύλος – 1 Corinthians 14:34-35
“Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.”
«Να επιβάλλετε στις γυναίκες να είναι σιωπηλές στις εκκλησίες: διότι τους απαγορεύετε να μιλούνε, αλλά είναι προστασμένες να είναι υπάκουες, ως επίσης λέει και ο νόμος(ο εβραϊκός/Βιβλικός νόμος). Και εάν θέλουν να διδαχθούνε κάτι, ας ρωτήσουνε τους συζύγους τους εις την οικία τους, διότι είναι ντροπή η γυναίκες να μιλούν μέσα στις εκκλησίες.»

Παύλος – Ephesians 5:22-24
“Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything.”
«Γυναίκες(παντρεμένες) υποταχθείτε στούς συζύγους σας όπως εις τον Κύριο. Διότι ο σύζυγος είναι η κεφαλή της συζύγου όπως ο Χριστός είναι η κεφαλή της εκκλησίας, το σώμα αυτής, και ο Σωτήρας αυτής. Και όπως η εκκλησία υποτάσσετε στον Χριστό, έτσι ακριβώς εσείς(οι παντρεμένες γυναίκες) να υποτάσσεστε στους συζύγους σας εις τά πάντα.»

Πέτρος- 1 Peter 3:1-2
«Likewise, you wives should be subordinate to your husbands…»
«Παρομοίως, εσείς (παντρεμένες γυναίκες) να είσαστε υποδεέστερες των συζύγων σας…»

Η απλή αριθμητική ή και λογική, μας διαβεβαιώνει ότι η ταπείνωση της Γυναίκας ευρισκόμενη στην Παλαιά και Νέα Διαθήκη αντανακλά την ΤΥΡΑΝΝΙΑ ευρισκόμενη στην Παλαιά Διαθήκη των Ιουδαίων, και εις την Νέα Διαθήκη των Χριστιανών, όπου το νόημα της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ.
Τώρα πού ρίξαμε μία σύντομη ματιά στον σωβινισμό της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης, ας αναρωτηθούνε οι άνδρες πού είναι «ΈΛΛΗΝΕΣ» ποίοι από αυτούς θα ήθελαν να πέσουν στο υπόβαθρο εις το οποίο οι άνδρες ΤΥΡΑΝΝΟΙ έριξαν την Γυναίκα; Θά θεωρούσαν τους εαυτούς τους ευτυχείς ως ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΑ, και ως ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΑ όντα;
Φυσικά, ο Βιβλικός, καί ο Χριστιανός άνδρας από την στιγμή πού έχει επιτεθεί εναντίων της Γυναίκας και του σπόρου αυτής, έχει χάσει πιά, την αδρότητα του, την ανδρεία του, και την ελευθερία του, εφόσον έχει ηττηθεί καί φυλακισθεί, από τον χειρότερο εχθρό του ανθρώπου, την ΔΕΙΛΙΑ, την ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ, και την ανθρώπινη ΑΔΥΝΑΜΙΑ. Όσο πιο υποδεέστερη προσπαθεί να κάνει την γυναίκα αυτός ο δειλός τύραννος, ακόμα πιο υποδεέστερο μετατρέπει τόν χοίρο εαυτό του, διότι εάν η γυναίκα είναι δούλα, μόνον ΔΟΥΛΟΥΣ θα γεννάει, και τότε ΔΟΥΛΟΣ θα είναι και αυτός ο άνδρας, ο σπόρος αυτής.
Ας θυμηθούμε τόν μεγάλο Σπαρτιάτη Βασιλέα και ΝΟΜΟΘΕΤΗ , ΛΥΚΟΥΡΓΟ πού έλεγε, ότι μόνον οι ελεύθερες δυνατές και μορφωμένες γυναίκες μπορούν να γεννήσουν δυνατά παιδιά.

Δηλαδή, μόνον ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ δημιουργούν ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ.
πηγη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου