ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ" ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Αδέσμευτος Λόγος : Nέο πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρήσεων «Μεταποίηση στις...Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/9/2010
Δημόσια δαπάνη: 200.000.000,00€ (140.000.000,00€ για υφιστάμενες και 60.000.000,00€ για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις)

Το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία πρόταση:

    *  Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.
    * Νέες και υπό σύσταση (start –up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς της μεταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταποίηση Σε Νέες Συνθήκες» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ενδεικτικές ενέργειες των εν δυνάμει επιχειρηματικών σχεδίων είναι:
• Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
• Αύξηση της εξωστρέφειας / εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων1.
• Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
• Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή νέων δραστηριοτήτων ανακύκλωση / αξιοποίηση απορριμμάτων, παραπροϊόντων κλπ.
• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία,
• Ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης

Επίσης πρόσθετες επιλέξιμες ενδεικτικές ενέργειες, αλλά συνδυαζόμενες τουλάχιστον με μια εκ των ανωτέρω είναι οι ακόλουθες:
• Ενσωμάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
• Μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε οργανωμένη επιχειρηματική περιοχή
• Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων (S/W & H/W),εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου κτλ.
• Βελτίωση της οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας της επιχείρησης.

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό του προγράμματος με τις επιλέξιμες δαπάνες εδώ


Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις  29-07-2010 μέχρι τις 30-09-2010 ώρα 14:00, μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ  - www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis  και www.efepae.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου